• Budova DSS Zavar
 • Budova DSS Zavar

DSS Zavar

SÚČASNOSŤ

Domov sociálnych služieb pre dospelých je situovaný v centre obce Zavar. Od mesta Trnava je vzdialený 8 km.  

V DSS Zavar sa poskytuje sociálna služba pobytovou celoročnou formou, týždennou formou a ambulantnou formou fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba pobytovou celoročnou formou fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V.

DSS Zavar má aj satelitné pracoviská- ambulantnú a týždennú formu sociálnej služby na Stromovej ulici v Trnave a ambulantnú formu sociálnej služby v Galante.

Dnes žije v DSS Zavar 120 klientov- mužov. V DSS v Trnave na Stromovej sú služby poskytované 39 klientom- mužom aj ženám. V CSS sú služby registrované pre 20 klientov- mužov aj ženy.
 

Poskytované sociálne služby:
Domov sociálnych služieb:
 • celoročná pobytová - Zavar (80 klientov)
 • ambulantná- Trnava (30 klientov)
 • týždenná- Trnava (8 klientov)

Špecializované zariadenie:-

 • celoročná- Zavar (40 klientov)
 • týždenná- Trnava (1 klient)

Centrum sociálnych služieb Galanta

ambulantná- Galanta
 • špecializované zariadenie (10 klientov)
 • rehabilitačné stredisko (10 klientov)
prepravná služba terénnou formou
 
Medzi najčastejšie diagnózy patria:
 • rôzne formy schizofrénie
 • psychotické poruchy
 • mentálne postihnutie ľahkého a stredného stupňa
 • alkoholizmus
 • epilepsia 
   
V DSS A ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ SA PODĽA §38 a §39:
 
Poskytuje:
 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • Osobné vybavenie
 
Zabezpečuje:
 • Rozvoj pracovných zručností
 • Záujmová činnosť
 
Utvárajú podmienky na:
 • Vzdelávanie
 • Úschovu cenných vecí