• Budova DSS Zavar
 • Budova DSS Zavar

Postup pri príjímaní daru

 1. DSS v Zavare, špecializované zariadenie v Zavare a satelitné zariadenie Trnava prijíma dary na účely skvalitnenia poskytovaných služieb klientom v neobmedzenej výške. Dary pre organizáciu je oprávnený prijímať len štatutárny zástupca - riaditeľka. Darca poskytne, alebo odovzdá dar na základe písomnej darovacej zmluvy podľa platných ustanovení Občianskeho zákonníka. Darovacia zmluva obsahuje vôľu darcu, účel daru, alebo príspevku, podpis darcu a štatutárneho zástupcu - riaditeľky.
   
 2. DSS v Zavare, špecializované zariadenie v Zavare a satelitné zariadenie Trnava je povinné zaevidovať materiálne, hmotné dary do príslušných skupín majetku organizácie v súlade s obehom účtovných dokladov podľa hodnoty daru.
   
 3. Finančný dar prijíma zariadenie prostredníctvom:
   
 • darovacieho účtu č. SK67 8180 0000 0049 3046
 • účtu občianskeho združenia " Humánum " č. SK2865 0000 0000 0020 251704
 • hotovosti do depozitnej pokladne na základe prijmového dokladu
 
Odmietnutie daru
 
Organizácia môže prijatie daru odmietnuť napr. z týchto dôvodov:
 • darca trvá na tom, aby jemu alebo inej osobe, alebo organizácie bola poskytnutá protislužba, zvýhodnenie a pod.
 • darca pôsobí v oblasti prostitúcie, pornografie, vykonáva aktivity spojené s nasilím a potlačovaní ľudských práv a slobôd
 • prijatie daru kladie na organizáciu neprimerané finančné, časové, priestorové alebo iné nároky
 
Spôsob použitia daru
Finančné prostriedky z darovacieho účtu sa použijú v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a usmernenia TTSK.
 
Finančný dar alebo príspevok sa použije v súlade s vôľou darcu vyjadrenou v darovacej zmluve. Ak je finančný dar neúčelový, je zdrojom prijmu darovacieho účtu.
 
Vymedzenie predmetu
V prípade záujmu poskytnúť dar, organizácia vystaví darovaciu zmluvu. Úhrada darovacej zmluvy môže byť bezhotovostným prevodom na darovací účet, účet OZ "Humánum" alebo v hotovosti do depozitnej pokladne na základe príjmového pokladničného dokladu.
 
Pri darovaní - dar materiálnej povahy sa tento dar zaeviduje do majetku DSS v Zavare, v špecializovanom zariadení v Zavare a v satelitnom zariadení v Trnave, Stromová v obstarávacej cene.
 
Etický kódex zamestnanca pri prijímaní darov a výhod z ich prijatia
Zamestnanec nevyžaduje, ani neprijíma dary, pozornosti, ani iné výhody, ktoré by mohli hoci i len zdanlivo ovlyvniť jeho rozhodovanie a profesionálny prístup vo veci, alebo ktoré by bolo možné považovať za odmenu za prácu, ktorá je jeho povinnosťou. Zároveň ani nenavádza tretie osoby na poskytovanie darov, pozorností a podobne.
Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti s plnením zverených úloh dostal do pozície záväzku za preukázanú službu alebo výhodu, ktorá ho zbavuje nestrannosti pri poskytovaní služieb klientovi.