• Budova DSS Zavar
  • Budova DSS Zavar

Postup pri rozhodnutí o umiestnenie klienta

Vyplnené tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s tlačivom „Vyjadrením lekára o zdravotnom stave žiadateľa“ ( potvrdí ošetrujúci lekár, doložiť výsledky z vyšetrení u odborného lekára)  zašlite na adresu:
 
Trnavský samosprávny kraj
Odbor sociálnej pomoci
Starohájska 10
917 01 Trnava
 
 
Trnavský samosprávny kraj vydá  „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ a „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré spolu so „Žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ zašlete do Vami vybraného zariadenia.
 
Ak je žiadateľ obmedzený spôsobilosti je potrebné doložiť spolu so žiadosťou aj rozsudok o obmedzení spôsobilosti žiadateľa a uznesenie o opatrovníctve.
Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých v Zavare vyznačí v žiadosti:
 
druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb / Špecializované zariadenie*
forma sociálnej služby: pobytová
 
Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých v ZavareSatelitné pracovisko I., DSS Trnava, Stromová 35 vyznačí v žiadosti:
 
druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
forma sociálnej služby: ambulantná / týždenná *
 
Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých v Zavare – Satelitné pracovisko I.,  DSS Trnava, Stromová 35 vyznačí v žiadosti:
 
druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie
forma sociálnej služby: týždenná
 
Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých v Zavare – Satelitné pracovisko II.,  CSS Galanta, Hodská 1228 vyznačí v žiadosti:
 
druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie / Rehabilitačné stredisko *
forma sociálnej služby: ambulantná
 
*vyberte jednu možnosť