• Budova DSS Zavar
  • Budova DSS Zavar

Postup pri rozhodnutí o umiestnenie klienta

Vyplnené tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s tlačivom „Vyjadrením lekára o zdravotnom stave žiadateľa“ ( potvrdí ošetrujúci lekár, doložiť výsledky z vyšetrení u odborného lekára)  zašlite na adresu:

Trnavský samosprávny kraj

Odbor sociálnych vecí

Starohájska 10

917 01 Trnava

Trnavský samosprávny kraj vydá  „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré spolu so „Žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ zašlete do Vami vybraného zariadenia.

Ak je žiadateľ obmedzení spôsobilosti (nesvojprávny) je potrebné doložiť spolu so žiadosťou aj rozsudok o obmedzení spôsobilosti žiadateľa a uznesenie o opatrovníctve.

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých v Zavare vyznačí v žiadosti:

druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb/Špecializované zariadenie ⁕

forma sociálnej služby: pobytová

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých v Zavare – Satelitné pracovisko I. – DSS Trnava, Stromová 35 vyznačí v žiadosti:

druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb

forma sociálnej služby: ambulantná/týždenná ⁕

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých v Zavare – Satelitné pracovisko I. – DSS Trnava, Stromová 35 vyznačí v žiadosti:

druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie

forma sociálnej služby : týždenná

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých v Zavare – Satelitné pracovisko II. – CSS Galanta, Hodská 1228 vyznačí v žiadosti:

druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie/Rehabilitačné stredisko ⁕

forma sociálnej služby: ambulantná

⁕ vyberte jednu možnosť