• Budova DSS Zavar
 • Budova DSS Zavar

Terapie

ROZVOJ PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ

Zákon č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách, podľa §23 definuje rozvoj pracovných zručností ako odbornú činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.
Zahŕňa činnosti klientov v konkrétnych dielňach, vedené pracovníkom rozvoja pracovných zručností. Pracujú na základe vypracovanej metodiky, podľa harmonogramu práce, osobnostných predpokladov, prirodzeného ľudského prístupu ku klientovi, čím vytvárajú pozitívnu pracovnú atmosféru.
 
Rozvoj pracovných zručností prebieha v nasledovných činnostiach:
 1. Keramická  dieňa - výroba predmetov z keramickej hliny.
 2. Dielňa na výrobu sviečok - výroba parafínových sviečok.
 3. Textilná dielňa - práca s textíliami, výroba tašiek, vankúšov a textilných hračiek, výroba tkaných kobercov.
 4. Dielňa zameraná na prácu s farbami - maľovanie rôznymi druhmi farieb, aplikácia rozmanitých techník pri tvorbe produktov.
 5. Záhradná činnosť - práca v sade, dopestovávanie krmiva pre farmingterapiu.
 6. Starostlivosť o park domova - úprava stromov, trávnikov a kvetinových záhonov, úprava betónových plôch.
 7. Induviiduálne terapie zamerané na psychomotorické zručnosti - výroba obálok, voňavých mydielok, sadrových odliatkov, Bazálna stimulácia.
 8. Animoterapia s prepojením na farmingterapiu - komplexná starostlivosť o zvieratá, zabezpečenie krmiva.

V popoludňajšej činnosti sa klienti zúčastňujú nasledovných sociálno - terapeutických činností:

biblioterapia
muzikoterapia
psychomotorická terapia
arteterapia
terapia hrou
canisterapia
dramatoterapia
alternatívna hra na bubnoch
vychádzky do obce a turistické vychádzky do okolia
tréningy bocce
tréningy šach
tréningy stolný tenis
 
Rozvoj pracovných zručností  vedie k aktívnemu, zmysluplnému životu. Vniesol do života klientov veľa pozitívnych zmien. Klienti sa spoločensky a profesijne integrovali, adaptovali sa na prácu v dielňach. Počas uplynulého obdobia sa u nich formoval kladný vzťah k práci, zmysel pre zodpovednosť. Naučili sa individuálne prekonávať ťažkosti, obohatili zmyslové skúsenosti a stimulovali poznávacie schopnosti (pamäť, vnímanie, učenie, pozornosť...). Ide o celkový rozvoj osobnosti, rozvoj schopností a komunikácie.

Pracovné zručnosti u klienta pôsobia na zmenu postojov, pôsobia výchovne, stimulujúco. Plánovanie procesu zmeny smerujúce ku kvalie poskytovania sociálnych služieb v inštitúcii vychádza z viacerých dokumentov, ktoré vyhodnocujú individualitu, aktuálne a následné potreby klientov.
 
Takýto proces je orientovaný na formovanie postojov klientov.
Edukačný plán je súčasťou základnej dokumentácie - je založený u každého klienta žijúceho v DSS Zavar.
Edukácia (výchova- zmena postojov) je zameraná na oblasť:
 • kognitívnu (poznávaciu- pamäť, pozornosť predstava...)
 • afektívnu (citovú- strach, hnev, smútok...)
 • psychomotorickú (schopnosti, zručnosti)
   
Vychádza z individuality každého klienta, ktorého pokračovaním je Individuálny plán, na ktorom sa podieľa samotný klient, kľúčový pracovník, rodinní príslušníci.
 
Ošetrovateľský proces sa realizuje u klientov:
 • s pridruženým ochorením (diabetes, hypertenzia, kožné ochorenia,...)
 • s deficitom (poruchou) sebaopatery, sebestačnosti
 • pri dekompenzácii - frustrácii primárnych a sekundárnych potrieb

Rehabilitačný program

Rehabilitačný program zabezpečuje v rámci prevencie a podpory fyzickej aktivity pracovník zodpovený za realizáciu stanoveného rehabilitačného programu.

Cieľom rehabilitácie je aktivizácia telesných a duševných funkcií, obnovenie sebestačnosti a prevencia fyzickej stagnácie: rozvoj psychomotorických zručností, schopnosť jednotlivých klientov byť sebestačnými v sebaopatere, zvýšenie sebaúcty klientov, podnecovanie self- conceptu klientov.

 
Cieľom rehabilitačného programu:
 • komplexne vypracovaný rehabilitačný plán konzultovaný s ošetrujúcim lekárom, respektíve s personálom, ktorý sa o klienta stará
 • uplatniť princíp samotnej spoluúčasti klientov na konrétnej činnosti (s rešpektovaním jeho zdravotného stavu)

Druh a spôsob poskytovania služieb:

Na pracovisku rehabilitácie je liečebná rehabilitácia zabezpečená masérom a pracovníkom podpory a aktivizácie telesných a duševných schopností.
 
Súčasťou rehabilitácie je:
mechanoterapia (klasická, reflexná masaž)
hydroterapia (liečba vodou)
termoterapia (liečba teplom)
fototerapia (liečba svetlom)
liečebná TV
 
Psychorelaxačný proces dopĺňa:
vákuová masáž - bankovanie
medová detoxikačná masáž
skupinová muzikoterapia a aromaterapia v jaskynke psychorelaxačného bloku
 
Post- covidová rehabilitácia
Rehabilitácia zameraná na dýchaciu gymnastiku. Nácvik správneho stereotypu dýchania, respiračná fyzioterapia, postcovidová dychová rehabilitácia a celý komplex podporných terapií obnovujú funkčnosť a kapacitu pľúc, uľavujú záťaži srdca a cievneho systému, podporujú trávenie, detoxikujú celý organizmus, akcelerujú funkciu nervového systému, žliaz s vnútorným vylučovaním a stabilizujú imunitu človeka.