• Budova DSS Zavar
  • Budova DSS Zavar

Integrácia

Integrácia je prirodzenou sekundárnou potrebou podľa Maslowovej hierarchie potrieb. Napĺňa uspokojovanie sociálnych a psychických potrieb klientov a smeruje k zmysluplnému, naplnenému životu. Inštitúcia napĺňa rozmer integrácie výnimočne. Vťahuje do diania celý región, pravidelne, kontinuálne počas celého roka. Zúčastňuje sa na nej široká komunita- inštitúcie, rodinní príslušníci, obyvatelia obce, dobrovoľníci, ktorí už od roku 2002 veľmi aktívne podporujú proces integrácie (František Nedvěd s kapelou ako gestor projektu a mnohé známe osobnosti).
Procesu integrácie sa aktívne zúčastňujú MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ.Spolupracujeme s Klubom seniorov a s Poľovníckym združením v Zavare, s farským úradom v obci. V rámci integrácie spolupracujeme aj s okolitými obcami v rámci celého trnavského regiónu.
 
Prezentujeme sa výrobkami z našich dielní na rôznych akciách :
Drotárske dni, Dni zdravia, Jarmočné trhy, Radničkine trhy, Incheb, akcie, ktoré organizuje zriaďovateľ a iné.
 
K našim hlavným integračným podujatiam patria:

Country Hody
Slávnostná sv. omša pri jaskynke Lurdskej p. Márii v areáli DSS Zavar
Pochovávanie basy
Svätojánska noc
Dušinkové slávnosti
Živý Betlehem
Rob dobro, dobro sa ti vráti

Cieľom integrácie v našom zariadení  je:
• uspokojovanie sekundárnych potrieb klientov
• zmena pasívneho spôsobu života na aktívnu spoluúčasť
• spoluúčasť klienta na dianí života a spoločenských podnetov
• akceptácia mentálne postihnutých majoritnou spoločnosťou
• pozitívne ovplyvňovanie socializácie klientov okolím
• skvalitniť život ľuďom, ktorí sa ocitli v sociálnej alebo hmotnej núdzi
• stimulovať prirodzené hodnoty a potreby súvisiace s bežným životom