• Budova DSS Zavar
 • Budova DSS Zavar

Postup pri uzatvorení zmluvy

Pri nástupe klienta zariadenie spolu s ním uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon). Zmluva o poskytovaní sociálnej služby je vyhotovená v dvoch origináloch. Jeden originál zostáva klientovi (súdom stanovenému opatrovníkovi) a druhý originál sa zakladá do osobného spisu klienta vedeného sociálnou pracovníčkou DSS pre dospelých v Zavare. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nadobúda právoplatnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.
 
V zmluve sú zakotvené podmienky poskytovania sociálnej služby.
 
Obsah zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:
 1. označenie zmluvných strán
 2. druh poskytovanej sociálnej služby
 3. vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby
 4. počet odoberaných jedál
 5. deň začatia poskytovania sociálnej služby
 6. čas poskytovania sociálnej služby
 7. miesto poskytovania sociálnej služby
 8. suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia
 9. suma úhrady za sociálnu službu pri zachovaní životného minima (v DSS Zavar a v špecializovanom zariadení musí klientovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima a v DSS Trnava- týždenná forma - najmenej 60% suma životného minima, DSS Trnava, CSS Galanta - ambulantná forma- najmenej suma životného minima).
 10. podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu
 11. dôvody jednostrannej výpovede zmluvy
 12. suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu