• Budova DSS Zavar
  • Budova DSS Zavar

Navzájom lepší

Občianske združenie Navzájom lepší úzko spolupracuje s DSS Zavar na inovatívnych projektoch:
 
Projekt 5P
Prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie so zameraním na psychohygienu a podporu duševného a fyzického zdravia.
Úlohou Prvého podporného projektu 5P je poskytnúť pomáhajúcim profesiám nástroje, techniky na samotné ošetrenie poskytovateľov a zároveň zaviesť do systému poskytovania  sociálnych služieb nový rozmer pohľadu na služby. Projekt je zameraný na samotného  poskytovateľa, jeho vzdelávanie a psychohygienu. Cieľom je zabezpečiť prevenciu pred emočnou  a psychickou záťažou poskytovateľov. Tento cieľ vedie k zlepšeniu pracovnej pohody, výkonnosti a k zlepšeniu kvality podmienok.
 
,,Centrum integrácie´´
Svojou činnosťou podporujeme DSS Zavar, Trnava a CSS Galanta.
Projektom, ktorý je zameraný na prezentáciu výrobkov klientov s mentálnym postihnutím. Spolupodieľame sa na integrácii znevýhodnených občanov do spoločnosti.
 
Postcovidová rehabilitácia
Účastníkom kurzu je tak navrhnutý komplexný program, ktorý je zameraný nielen na prevenciu duševného zdravia, ale aj na podporu celkovej fyzickej regenerácie organizmu, vzhľadom k tomu, že aj mnohí poskytovatelia COVID 19 prekonali. Účastníkom je ponúknutý program, ktorého hlavnou hodnotou je holistický prístup a ,,ošetrenie,, človeka na úrovni mentálneho, duševného a telesného zdravia.
 
Publikácia Navzájim lepší
Kniha prináša pohľad na psychohygienu ako na  súčasť duševného zdravia. So zámerom hľadania príčin v sebe samom, rozpoznávaním podstaty  života. Ponúka ucelené nazeranie na cestu, na ktorej môžeme odhaľovať naše naučené reakcie,  odkrývať podstatu zmyslu života a zároveň nachádzať nástroje vedúce k zmene.