• Budova DSS Zavar
 • Budova DSS Zavar

Zámer

Poslanie organizácie:
 • Podľa rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja o vydaní zriaďovateľskej listiny Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, organizácia poskytuje starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie, alebo kombinácia postihnutí v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. v znp. o sociálnych službách,  §37,§38, §39. Poskytuje starostlivosť o klienta v najvyššej možnej zodpovednosti.

Strategická vízia organizácie:

 • Podporovať zdroje u poskytovateľov a zamestnancov, ktoré vedú ku kvalite a profesionalite v poskytovaní sociálnej služby ( v kontexte : poskytovateľ – klient a klient – poskytovateľ)

Strategický cieľ organizácie:
 • Rozvíjať psychosomatickú rovnováhu u prijímateľov, za podpory profesionálnych, odborných činností poskytovateľov a odborníkov z praxe využívaním všetkých dostupných  možností.

Ciele v oblasti kvality sociálnych služieb:

 

 • Cieľ 1 Zabezpečiť podmienky prevencie a depistáž v súvislosti s potencionálnym rizikom ochorenia COVID19, prenosu kožných ochorení (svrab, ploštice,...). Podporovať prevenciu zakúpením pomôcok potrebných na prevenciu.

 • Priebežne do 31.12.2024

       

 • Cieľ 2 Pokračovať v upevňovaní princípu solidarity a zodpovednosti jednotlivých zamestnancov – smerom ku komplexnejšej službe celej inštitúcie, prijatia princípu solidarity a vzájomnej spolupráce ako základného pilieru. Pokračovať v zviditeľnení inštitúcie, solidarita voči zamestnávateľovi.

 • Január 2023 - December 2025

   

 • Cieľ 3 Skompletizovať  a zjednotiť dokumentáciu pre transparentnosť a jednoznačnosť procesov v poskytovaní sociálnej služby. Aktualizovať kontinuálne štandardy kvality, dokumenty, podľa aktuálnosti platnej legislatívy.

 • Priebežne do 31.12.2024                                                                                     

   

 • Cieľ 4  Pokračovať v napĺňaní zámeru a obsadenia voľných kapacít prijímateľov Centra sociálnych služieb v Galante. 

  Január 2023 - December 2025                                                                                                                             

   

 • Cieľ 5 Pokračovať v podporovaní psychohygieny a odbornej vybavenosti zamestnancov v rámci Prvého podporného projektu pre pomáhajúce profesie.

  01.01.2020 - 31.12.2024

   

 • Cieľ 6  Spoluorganizovať 3.ročník festivalu psychohygieny- „Navzájom Fest“. 

  Jún 2024

   

 • Cieľ 7  Podporovať vytvorenie atmosféry, ktorá je založená na úcte a vzájomnom  komforte pri návšteve v inštitúcii.                                                                    

  Január 2023 - December 2026

   

 • Cieľ 8 Podporiť blízkosť a oporu pre klienta pri sprevádzaní prijímateľa na konziliárne vyšetrenie mimo zariadenia jeho blízkymi - pretrváva

  Január 2023 - December 2025

   

 • Cieľ 9  Prizývať blízke osoby k spolupráci pri poskytovaní sociálnej služby (príprava a realizácia integračných podujatí, k tvorbe individuálnych plánov, výlety mimo zariadenia) – do diania aktivít a činností prijímateľov.

  Január 2023 - December 2028

   

 • Cieľ 10  Zvyšovať uvedomenia si zodpovednosti za tvorbu a kultúru inštitúcie.

  Január 2023 - December 2028               

                                                                                                                                                   

 • Cieľ 11  Podporiť iniciatívu dobrovoľníkov k spolupráci.                                  

  Január 2023 - December 2026                            

   

 • Cieľ 12 Zorganizovať integračné podujatie pre širokú verejnosť so zámerom vďačnosti 20. ročného pôsobenia Františka Nedvěda.  

  Jún 2024           

   

 • Cieľ 13 Spolupracovať pri napĺňaní inovatívnych projektoch na rok 2024, ktoré slúžia na podporu fyzického a psychického zdravia prijímateľov.         

  Január 2023 -  december 2026                   

                                                                               


  V súčasnosti sú v moderne zrekonštruovanej budove klientom a zamestnancom dostupné podmienky na napĺňanie aktívneho somatického, psychického, sociálneho a spirituálneho bytia.
Poskytované služby vychádzajú z podmienok kvality, ktoré prediktuje zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Zároveň sú poskytované sociálne služby kompatibilné so zákonom pre ambulantnú a pobytovú službu.
Zariadenie je detašovaným pracoviskom. Poskytuje podmienky pre stredoškolských a vysokoškolských študentov k vykonávaniu odbornej praxe.
 
 

                       LOGOlogo dss zavar
Táto filozofia je postavená na troch východiskách:

 • ergoterapeutické bytie, (rozvoj pracovných zručností)
 • edukačné bytie, (zmena postojov k životu)
 • integračné bytie, (začlenenie do spoločnosti)
   
GENÉZA DSS ZAVAR:
 
Je lokalizovaný v priestoroch klasicistického kaštieľa rodu Majláthových zo začiatku 19.storočia.
Počiatok histórie sa spája práve s týmto rodom. Barónka Štefánia Majláthová tu v roku 1887 zriadila opatrovňu pre chorých a slabých ľudí, ktorá od roku 1893 bola pod vedením sestier svätého kríža.
Od tých čias existovalo v obci niekoľko zariadení, ktoré aj napriek viacročným odmlkám zachovali odkaz pomoci iným.
 
od roku 1958 Domov dôchodcov
od 01. 01. 1991 Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých mužov
od 01. 06. 1992 doplnenie názvu s celoročným pobytom
od 29. 11. 1996 spojenie s ÚSS Trnava
od 01. 07. 1998 DSS pre dospelých
od 01. 07. 2002 DSS pre dospelých v Zavare
od 24. 11. 2003 pričlenený Denný stacionár pre dospelých v Trnave
od 16. 10. 2013 pričlenené satelitné pracovisko I.- ambulantná forma v Trnave
od 09. 01. 2014 zaregistrovaná týždenná pobytová sociálna služba
od 29. 07. 2015 zaregistrovaná služba- Špecializované zariadenie
od 10. 04. 2019 pričlenené satelitné pracovisko II. - Centrum sociálnych služieb v Galante
od 16. 06. 2020 zaregistrované Centrum sociálnych služieb v Galante