• Budova DSS Zavar
  • Budova DSS Zavar

Úhrada za poskytované služby

Platba úhrady za poskytovanú sociálnu službu

Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 89/2023 stanovuje podmienky úhrady za poskytovanú sociálnu službu a povinnosti fyzickej osoby zaplatiť úhradu za sociálnu službu poskytovanú v DSS pre dospelých v Zavare a v Satelitných pracoviskách. Úhrada zahrňuje poskytované služby - stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a za vecné plnenia spojené s ubytovaním, užívaním spoločných priestorov pri poskytovaní sociálnej služby.

Stravovanie

DSS pre dospelých v Zavare

Racionálna strava                   5,92 €/deň                  

Šetriaca strava                        6,38 €/deň                  

Diabetická./Redukčná strava  7,07 €/deň  

      

Satelitné pracovisko I. – DSS Trnava

Racionálna strava                      9,79 €/deň              

Šetriaca strava                         10,25 €/deň              

Diabetická./Redukčná strava   10,94 €/deň              

Satelitné pracovisko II. – CSS Galanta

Racionálna strava                   5,80 €/deň

 

Ubytovanie – celoročná a týždenná pobytová služba

1m 2 – 0,20 €/deň

Suma úhrady za ubytovanie sa zvyšuje na deň a na prijímateľa o :

0,30 €/deň x 30= 9,00€/mesiac, ak podlahovú plochu užívajú dvaja prijímatelia sociálnej služby

Suma úhrady za ubytovanie sa znižuje o :

zníženie úhrady o 30% - priechodná izba

Výška úhrady za vecné plnenia spojené s ubytovaním a s užívaním spoločných priestorov /DSS pre dospelých v Zavare, Satelitné pracovisko I. Trnava, Satelitné pracovisko II. Galanta/  paušálne 10,00 €/ mesiac

Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

Výška úhrady za upratovanie - ambulantná služba, celoročná a týždenná pobytová služba :

0,20€/ deň

pranie, žehlenie, pranie žehlenie a údržba bielizne – celoročná a týždenná pobytová služba: 0,30 €/deň

     

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa stanovuje na základe stupňa odkázanosti uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

 

DSS pre dospelých v Zavare a DSS Trnava              V. stupeň             2,40 €/deň

(Celoročná a týždenná pobytová forma)                VI. stupeň           3,05 €/deň

 

Výška úhrady Satelitné pracovisko I. - DSS Trnava a Satelitné pracovisko II. – CSS Galanta

(ambulantná forma)

Ak sa poskytuje soc. služba do 4 hodín                    V. stupeň         0,90 €/deň 

                                                                                  VI. stupeň       1,05 €/deň

Ak sa poskytuje soc. služba viac ako 4 hodiny         V. stupeň         1,20 €/deň

                                                                                  VI. stupeň       1,40 €/deň

 

Výška úhrady za strihanie je vo výške : 2,00 €/ 1 strihanie

Výška úhrady za iné činnosti a za nadštandardné služby 

Poskytovateľ sociálnej služby môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života prijímateľa sociálnej služby.

Výška úhrady za individuálne užívanie vlastného spotrebiča chladničky, televízora, mikrovlnnej rúry, elektrického sporáka a práčky je:      0,10 €/ deň/ elektrospotrebič

Za iný elektrospotrebič                                                         0,05 €/ deň/ elektrospotrebič