• Budova DSS Zavar
 • Budova DSS Zavar

Úhrada za poskytované služby

Spôsob určenia sumy úhrady za poskytované sociálne služby v DSS Zavar a špecializovanom zariadení

Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 určuje sumu úhrady za poskytovanú sociálnu službu v DSS a v špecializovanom zariadení.

Stravovanie

Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke DSS Zavar. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá. Pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, obed, večera a tri vedľajšie jedlá.

 
Cena za stravovanie sa určuje podľa druhu stravy:
 
DSS Zavar                                                                             
racionálna strava          5, 20 €/ deň                   
šetriaca strava              5, 59 €/ deň            
diabetická strava          6, 18 €/ deň          
 
satelitné pracovisko I. - Trnava  
racionálna strava           9, 95 €/ deň
šetriaca strava              10, 34 €/ deň
diabetická strava          10,93 €/ deň
 
satelitné pracovisko II. - Galanta
racionálna strava           5, 80 €/ deň
 

Ubytovanie

Výška úhrady za ubytovanie:
1m2 - 0,17€ / deň
 
Suma úhrady za ubytovanie sa zvyšuje na deň na osobu o:
0,20€ / deň x 30 = 6,00€ / mes., ak podlahovú plochu užívajú v obytnej miestnosti 2 osoby
0,13€ / deň x 30 = 3,90€ / mes., ak podlahovú plochu užívajú v obytnej miestnosti 3 osoby a ak na 1 osobu pripadá viac ako 8m2 podlahovej plochy
 
Suma úhrady za ubytovanie sa znižuje na deň na osobu o: zníženie úhrady o 30% - priechodná izba

Upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva

Výšku úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva určuje komisia podľa individuálnych potrieb klienta. Komisiu menuje štatutárny zástupca.
Výška úhrady (DSS Zavar, špecializované zariadenie):
0,17 €/deň, 0,50  €/deň, 0,67  €/deň
 
Výška úhrady DSS Trnava, CSS Galanta - 0,20 €/ deň
 
Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa stanovuje na základe stupňa odkázanosti uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.
 
Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
DSS, špecializované zariadenie                               
V. stupeň  1,86 €/ deň
VI. stupeň 2,33 €/ deň

DSS Trnava, CSS Galanta

Ak sa poskytuje sociálna služba do 4 hodín
V. stupeň 0,70 €/ deň
VI. stupeň 0,80 €/ deň
Ak sa poskytuje sociálna služba viac ako 4 hodiny
V. stupeň 0,90 €/ deň
VI. stupeň 1,07 €/ deň
                              
Celková suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení v príslušnom kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu súm úhrad za stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby vypočítaných za príslušný kalendárny mesiac.
 
Využívanie nadštandardných služieb
Zariadenie môže vykonávať, zabezpečovať a utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon neupravuje, ale ktoré zvyšujú kvalitu života klienta v našom zariadení. Platby sú upravené samostatnou zmluvou medzi naším zariadením a klientom. Medzi tieto činnosti patrí používanie vlastného elektrospotrebiča.

Mesačné poplatky za používanie vlastného elektrospotrebiča:

 • 1,00 € za užívanie vlastného TV prijímača,
 • 2,32 € za užívanie vlastnej chladničky,
 • 1,00 € za užívanie vlastnej žehličky,
 • 1,00 € za užívanie vlastnej mikrovlnnej rúry,
 • 1,00 € za užívanie vlastnej rýchlovarnej kanvice,
 • 1,00 € za užívanie vlastného radiomagnetofónu / CD alebo DVD prehrávača,
 • 1,00 € za užívanie vlastnej nabíjačky na mobilný telefón,
 • 1,00 € za užívanie vlastného osobného počítača alebo notebooku,
 • 2,00 € za užívanie vlastného prenosného ventilátora,
 • 2,00 € za užívanie vlastného prenosného ohrievača,
 • 2,00 € za užívanie vlastnej klimatizačnej jednotky,
 • 5,00 € za užívanie vlastného elektrického invalidného vozíka /nabíjanie batérie/,
 • 0,50 € za užívanie každého iného ďalšieho elektrospotrebiča.